Sa02

Sa02

Vasi/Bidet

Bidet sospeso

52 x 38 art.8970

Bidet sospesi

Vaso sospeso

52 x 38 art.8971

Vasi sospesi

Bidet a terra

52 x 38 art.8960

Bidet a terra

Vaso a terra

52 x 38 art.8961

Vasi a terra

Vaso monoblocco

52 x 38 art.8972/7113

Vasi monoblocco